Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

irresponsible
(...)nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele. — Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromUndomiel Undomiel viasatyra satyra

December 17 2017

irresponsible
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakoloryzacja koloryzacja
irresponsible
1680 2724
Reposted frommalice malice viakoloryzacja koloryzacja
irresponsible
Reposted fromshakeme shakeme viakoloryzacja koloryzacja
irresponsible
4282 1902
Reposted fromursa-major ursa-major viakoloryzacja koloryzacja
irresponsible
Blausee by winter
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakoloryzacja koloryzacja
irresponsible
irresponsible
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viapyotrus pyotrus

November 28 2017

irresponsible
Reposted fromFlau Flau viasadporn sadporn
irresponsible
4786 0a66
Reposted fromdusielecc dusielecc viathedogs thedogs
irresponsible
8398 d8de 500

November 15 2017

irresponsible
Reposted frombluuu bluuu
irresponsible
irresponsible

November 07 2017

9842 2bb2 500

mirroir:

John Atkinson Grimshaw, November Moonlight

irresponsible
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vianataa nataa

November 06 2017

irresponsible
9303 e8bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianataa nataa
irresponsible
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna vianataa nataa
irresponsible
Reposted fromworst-case worst-case viapomruki pomruki
2602 e536
Reposted fromclitoris clitoris viacucaTwin cucaTwin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl