Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

irresponsible
Reposted fromjasminum jasminum viahumane humane
irresponsible
Reposted fromjasminum jasminum viahumane humane
irresponsible
Reposted fromjasminum jasminum viahumane humane
irresponsible
Reposted fromjasminum jasminum viahumane humane
irresponsible
Reposted fromjasminum jasminum viahumane humane
irresponsible
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viastoprocentserca stoprocentserca
irresponsible
irresponsible
irresponsible
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viaweruskowa weruskowa

February 24 2017

irresponsible
5888 e0cd
Reposted fromiamstrong iamstrong
irresponsible
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze

February 23 2017

irresponsible
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren

February 19 2017

6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadzony dzony
irresponsible
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viakoloryzacja koloryzacja
irresponsible
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte vianiepotrzebne niepotrzebne
irresponsible
0762 74d5
Reposted fromiamstrong iamstrong viatworcze tworcze
irresponsible
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viatworcze tworcze
irresponsible
7827 2b2a
Reposted fromosaki osaki viasatyra satyra
irresponsible
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianayantara nayantara
irresponsible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl